O meni / About / Biografija

cropped-img_20180228_140917

Alen Tucaković, rođen u Sarajevu 02.02.1992. godine. Nakon završene Opće Gimnazije upisao Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu nakon čega dobiva zvanje Magistra fizikalne terapije i priznanje Srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu za jednog od najboljih studenata istoimenog fakulteta i univerziteta. Nakon završetka magistarskog studija na zdravstvenom fakultetu upisuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu koji uspješno okončava i stiče zvanje Magistra Politologije, usmjerenje Upravljanje državom. Honorarno je angažovan u medicinskom timu Košarkaške reprezentacije BiH. Stalno uposlen kao menadžer prodaje medicinske opreme u regionalno prepoznatljivoj firmi za opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova PANON TRADE d.o.o. Pored formalnog obrazovanja bio sudionik mnogih neformalnih edukacija iz polja zdravlja, politike, prava i ekonomije. Bio sudionik regionalnih i međunarodnih konferencija i seminara. Po političkoj vokaciji i ideološkom opredjeljenju je socijaldemokrata.

Obrazovanje i edukacije:

– 2006 – 2010 – Opća gimnazija Čapljina
– 2010 – 2015 – Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo – Magistar Fizikalne terapije
– 2015 – 2017 – Fakultet političkih nauka Sarajevo – Magistar Politologije, usmjerenje Upravljanje državom

Magistarski rad radio kroz projekat “Inaltive osteoporisi in children with cerebral palsy” Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu za prvi i drugi ciklus stidija, Kao dio stručnog štaba Kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine: Zlato na Evropskom Olimpijskom festivalu, Tbilisi (Gruzija) 2015., Zlato na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, 2015.

Dodatne edukacije u struci: “Okupaciona terapija” Kontinuirana profesionalna edukacija, Međunarodni simpozij, Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo, 13.10.2012. “High intensity laser (HIL) and Shock wave therapy (SWT)” Internacionalni trening i radionica, Sono Medical, Sarajevo, 10.05.2013. “Inkluzija djece i omladine s poteškoćama u učenju”, Konferencija, Udruženje Dlan i Osmjeh, Olovo, 31.05.2013. Učešće u završnom seminaru projekta, “Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza”, Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Bjelašnica 17. – 18.04.2015.

Neformalne političke edukacije: Politička škola od tri stepena u periodu od 06. do 21. aprila 2013. godine u Sarajevu u organizaciji Fondacije Frederich Ebert Stiftung Regionalna politička škola “Vučko” u periodu od 13-16 juni 2013. godine Učestvovao u regionalnom programu u trajanju od dvije godine “Course for Promising Politicians” (Regionalna politička škola) Fondacija Frederich Ebert Stiftung: Seminar na temu “socijaldemokratija: Principi i poruka” 23. do 26. maj 2013. godine Bečići – Crna Gora. Seminar na temu “Mediji i komunikacijske vještine”, 24. do 27. oktobar 2013. godine Skoplje – Makedonija Seminar na temu „Funkcionisanje institucija Evropske unije i Evropske integracije“, Zagreb, 2014. Seminar na temu “Izazovi i prilike za proširenje EU u svjetlu Ukrajinske krize”, 13. da 18. Oktobar 2014., Brisel. Obrazovni program: Trening trenera za političku školu socijaldemokratije, period od 12. do 20. jula 2014. godine u Sarajevu. Seminar: „100 years of World War I – Expectations towards a peacful Europe“ (100 godina od Prvog Svjestskog rata), Juni, 2014. Geise, Njemačka Uspješno završen program „Akademija socijalne demokratije“ kroz četri modula na teme: Političko komuniciranje, Politička ekonomija, Lokalna samouprava i Savremena ljevica u organizaciji Foruma lijeve inicijative i Fondacije Friederich Ebert Stiftung, 2015. Politička škola Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, generacija 2015. Učešće na YES Kongresu (Kongresu mladih evropskih socijalista), April, 2015. Winterthurn, Švicarska. Škola političkih studija Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, generacija 2015. Kroz šest modula: Kultura dijaloga u BiH, 05. do 08. Mart. 2015. Vlašić, Političko predstavljanje i izborni proces u BiH, 23. do 26. April 2015. Jahorina, Izborno zakonodavstvo i izborni proces u BIH i Švicarskoj, Vlašić. 2015. Politička komunikacija u izbornj kampanji i sukob interesa, Sarajevo, 2015. Koordinator i predavač na ekukativnom programu FOM1,2,3 na temu „javni nastup“ Učešće na Svjetskom forumu za demokratiju – Strasbourg 2015

Članstvo u organizacijama:

– Član Upravnog odbora Vijeća mladih Općine Centar Sarajevo
– Predsjednik Glavnog odbora udruženja BNL – Building New Lives
– Član UO udruženja RESTART – udruženje za prevenciju maloljetničke delikvencije
– Član UO SABNOR Centar Sarajevo

——————————————————-
CURRICULUM VITAE

Alen Tucaković, born in Sarajevo on 02 February 1992.
After finishing Gymnasium enrolled and studied at the Faculty of Health Studies, University of Sarajevo, after 5 years receives the title of Master of Physical Therapy and ‘Silver Badge-University of Sarajevo’ as a recognition for one of the best students of the Faculty and University. Also finished Master studies in Political Science, study program State Management at the Faculty of Political Sciences in Sarajevo.
Engaged in a medical staff of the Bosnia and Herzegovina’s National Basketball Team on a part-time basis.
Permanently employed as a Sales Manager of medical equipment in ‘PANON TRADE d.o.o. Sarajevo’, a well recognized company in the region that equips health and social institutions.
In addition to formal education participated in many non-formal trainings in the fields of health, politics, law and economics. Participated in a number of regional and international conferences and seminars. Social Democrat by political vocation and ideological commitment and a member of the party.

Education:
– 2006 – 2010 – Gymnasium Čapljina
– 2010 – 2015 – Faculty of Health Studies Sarajevo – Master of Physical Therapy
– 2015 – 2017 – Faculty of Political Science Sarajevo – Master of Political Science and State Management
Master’s thesis worked through the project “Inactive osteoporosis in children with cerebral palsy” Silver Badge University of Sarajevo for first and second cycle studies.
As a part of the coaching staff of Cadet basketball team of Bosnia and Herzegovina: Gold medal at the European Olympic Festival, Tbilisi (Georgia) 2015, Gold medal at the European Championships in Lithuania, 2015.
Additional training in the profession:
 “Occupational therapy” Continuous professional education, International Symposium, Faculty of Health Studies Sarajevo, 13 October 2012;
 ‘High intensity laser (HIL) and Shock wave therapy (SWT)’; International training and workshops, Sono Medical, Sarajevo, 10 May 2013;
 ‘Inclusion of children and young people with learning disabilities’ Conference, the Association of Palm and Smile, Olovo, 31 May 2013;
 Participation in the final seminar of the project ‘Inclusion of people with cerebral palsy and inactive osteoporosis’, Federation of Associations of people with cerebral palsy FBiH, Bjelasnica 17 – 18 April 2015

Informal political education:
 Political School (three courses) 6-21 April 2013 in Sarajevo, organized by the Friedrich Ebert Stiftung;
 Regional Political School ‘Vučko’ 13-16 June 2013;
 Regional two years programme ‘Course for promising politicians’;
 Seminar on ‘Social Democracy: Principles and messages’ 23-26 May 2013 in Becici, Monte Negro, organised by Friedrich Ebert Stiftung;
 Seminar on ‘Media and communication skills’ 24-27 October 2013 in Skoplje, Macedonia;
 Seminar on ‘Functioning of the institutions of the European Union and European integration’ 2014 in Zagreb, Croatia;
 Seminar on ‘Challenges and opportunities for the expansion of the EU in the light of the Ukrainian crisis’, 13-18 October 2014, in Brussels, Belgium.

Educational program:
 Training: Train the trainers for the political school of social democracy, 12-20 July 2014 in Sarajevo;
 Seminar on ‘100 years of World War I – Expectations towards a peaceful Europe’ June 2014 in Geise, Germany;
 Successfully completed program ‘Academy of Social Democracy through four modules on the following topics: Political Communication, Political Economy, Local self-government and the Modern Left’ organized by the Forum left Initiatives and Friedrich Ebert Stiftung in 2015;
 Political School of the Council of Europe in Bosnia and Herzegovina, Class 2015;
 Participated at the YES Congress (Young European Socialist Congress) in April 2015 in Winterthurn, Switzerland;
 School of Political Studies of the Council of Europe in Bosnia and Herzegovina, Class 2015
 Culture of dialogue in BiH (six modules) 5-8 March 2015 in Vlasic;
 Political representation and the electoral process in Bosnia and Herzegovina, 23-26 April 2015 in Jahorina;
 Electoral legislation and electoral process in Bosnia and Herzegovina and Switzerland, 2015 in Vlasic;
 Political communication in the election campaign and conflicts of interest, 2015 in Sarajevo;
 Coordinator and lecturer on educational program FOM1,2,3 on “public performance”;
 Participated at the World Forum for Democracy – Strasbourg 2015.

Membership in organizations:
Member of the Board of the Youth Council, Centar Sarajevo Municipality
Chairman of the Main Board of Building New Lives (BNL) Association
Member of the Board of the Association ‘RESTART’ – Society for the Prevention of
Juvenile Delinquency
Member of the Board of the Association of Antifascists and Soldiers of the National
Liberation War (SABNOR) Sarajevo

Advertisements